Citrix MPX 8200 Enterprise Edition

105,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 8200

OS: NS 10.1

  • System throughput: 2 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 13,000/2,800
  • VPN throughput (SSL) : 2 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 1.1 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Categories: ,