Citrix MPX 7500 Enterprise Edition

85,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 7500

OS: NS 10.1

  • System throughput: 1 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 10,000/3,000
  • VPN throughput (SSL) : 1 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 1 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Categories: ,