Citrix MPX 5500 Standard Edition

65,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 5500

OS: NS 10.1

  • System throughput: 0.5 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 7,500/1,500
  • VPN throughput (SSL) : 0.5 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 0.5 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Category: