Citrix MPX 17500 Enterprise Edition

225,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 17500

OS: NS 10.1

  • System throughput: 20 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 107,000/22,000
  • VPN throughput (SSL) : 8 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 7 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Categories: ,