Citrix MPX 14060

450,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 21550

OS: NS 11.2

  • System throughput: 50 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 380,000/98,000
  • VPN throughput (SSL) : 11 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 11 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Category: