Citrix MPX 11500 Platinium Edition

235,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 11500

OS: NS 10.1

  • System throughput: 6 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 30,000/6,000
  • VPN throughput (SSL) : 2 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 5 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Category: