Blue Coat PacketShaper 45Mpbs PS3500-45M

51,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS3500
bao gồm:

Control

Shapping

Link Size 45Mpbs

OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: