Blue Coat PacketShaper 1Gb PS10000-no limit

195,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS10000

bao gồm: ISP

Control

Shapping

Link Size no limit (không giới hạn)


OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: