Blue Coat PacketShaper 12000 PS12000-L500M

195,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS12000

bao gồm:

Control

Shapping

Link Size 500Mpbs

OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: