Alcatel-Lucent Enterprise ModulesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Alcatel
Alcatel-Lucent 3BA27038A CPU5-2
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3BA27038NA CPU5-3
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23197BA CPU6-2
VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23259AA CPU7
VND 12,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23259AB CPU7-2
VND 15,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23050AB IO2
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23190AB IO2N
VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23190AB IO2N
VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23265AB eZ32
VND 15,000,000
Alcatel-Lucent 3BA53188 Z32VND 17,000,000
Alcatel-Lucent Alcate 3BA53065NB Z24-2VND 11,000,000
Alcatel-Lucent 3BA53175 Z20VGVND 7,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53071N Z12-2
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53050 UA32
VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23242 UA32
VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23266AA eUA32
VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53084A UA16
VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23064 PCM2
VND 12,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23073AA BRA2
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53079A BPRAVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA00759AA BPRA2VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23254AA NPRAEVND 12,000,000
Alcatel-Lucent 3BA73012A VPM35VND 9,000,000
Alcatel-Lucent 3BA73006AA SPA3VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23225AB VPU6 VoiceMailVND 15,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23225AA VPU5 VoiceMailVND 9,000,000
Alcatel-Lucent 3BA53077AB VGVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53097 GPA1VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23241AA GPA2VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53075AB SU-VGVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53075AB SUVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA00759AA INT-IP3VND 19,000,000
Alcatel-Lucent 3BA00760AA INT-IP3 + ARMADAVND 27,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23193AC INT-IP2VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23193AB INT-IPVND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23193AB INT-IPVND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23264AA GIP4-1VND 4,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23263AA GIP4-4VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23194AB GIP6VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23194AAB GIP6aVND 4,500,000
Alcatel-Lucent 3BA53118 INTOFVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23260AA INTOF2VND 7,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23138A LIOBVND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3ba23167aa LIOE-2VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23137A LIOPVND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23060 ECX1VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA53173AA DECT8VND 8,900,000

Alcatel-Lucent Common ModulesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Alcatel
Alcatel-Lucent 33EH73003AB SLI16-1 16-port Analog
VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73003AC SLI8-1 8-port Analog
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73003AD SLI4-1 4-port Analog
VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73050AB UAI16-1 16-port Digital
VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73005AC UAI8-1 8-port Digital
VND 1,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73006AD BRA2 ISDN
VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73007AC T1 ISDN
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EH76037AA PRA-T2 E1
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73007AD PCM-R2 Digital Access
VND 12,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73013AB SLANX4 4-port SwitchVND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73020AB LANX8VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73015AB MIX4/8/4VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73015AD MIX2/4/4VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73061AB AMIX4/8/4-1VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73023AB VOIP16VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73023AC VOIP8VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73023AD VOIP4/IDEVND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73025AB ATA4 Analog TrunkVND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73031BB APA4 Analog TrunkVND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73031AB APA8 Analog trunkVND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73084AF GA-3VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73084AE GD-3VND 11,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23275AB ARMADAVND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3EH73048BC GD-2VND 5,900,000
Alcatel-lucent-3eh73048bd GA-2VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AC GDVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AD GAVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EU23012AA MADA3VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EU23013AA MADA1VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AG COCPU-1VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AK COCPU-2VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AJ CPU-2VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AL CPU-3VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73068AB CPU-3mVND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73068AC CPU-4VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73068AC CPU-4VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA00727AA CS-2 CPU + 250Gb HDVND 17,000,000
Alcatel-Lucent 3BA00727AA CS-2 CPU + 250Gb HDVND 8,000,000
Alcatel-Lucent 3EH73084AC PowerMEXVND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73026AD MEXVND 4,900,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm