Alcatel-Lucent Common ModulesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Alcatel
Alcatel-Lucent 33EH73003AB SLI16-1 16-port Analog
VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73003AC SLI8-1 8-port Analog
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73003AD SLI4-1 4-port Analog
VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73050AB UAI16-1 16-port Digital
VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73005AC UAI8-1 8-port Digital
VND 1,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73006AD BRA2 ISDN
VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73007AC T1 ISDN
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EH76037AA PRA-T2 E1
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73007AD PCM-R2 Digital Access
VND 12,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73013AB SLANX4 4-port SwitchVND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73020AB LANX8VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73015AB MIX4/8/4VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73015AD MIX2/4/4VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73061AB AMIX4/8/4-1VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73023AB VOIP16VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73023AC VOIP8VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73023AD VOIP4/IDEVND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73025AB ATA4 Analog TrunkVND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73031BB APA4 Analog TrunkVND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73031AB APA8 Analog trunkVND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73084AF GA-3VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73084AE GD-3VND 11,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23275AB ARMADAVND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3EH73048BC GD-2VND 5,900,000
Alcatel-lucent-3eh73048bd GA-2VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AC GDVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AD GAVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EU23012AA MADA3VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EU23013AA MADA1VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AG COCPU-1VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AK COCPU-2VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AJ CPU-2VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73048AL CPU-3VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73068AB CPU-3mVND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73068AC CPU-4VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73068AC CPU-4VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA00727AA CS-2 CPU + 250Gb HDVND 17,000,000
Alcatel-Lucent 3BA00727AA CS-2 CPU + 250Gb HDVND 8,000,000
Alcatel-Lucent 3EH73084AC PowerMEXVND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3EH73026AD MEXVND 4,900,000

Hỏi thêm về sản phẩm