Alcatel-Lucent Enterprise ModulesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Alcatel
Alcatel-Lucent 3BA27038A CPU5-2
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3BA27038NA CPU5-3
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23197BA CPU6-2
VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23259AA CPU7
VND 12,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23259AB CPU7-2
VND 15,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23050AB IO2
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23190AB IO2N
VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23190AB IO2N
VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23265AB eZ32
VND 15,000,000
Alcatel-Lucent 3BA53188 Z32VND 17,000,000
Alcatel-Lucent Alcate 3BA53065NB Z24-2VND 11,000,000
Alcatel-Lucent 3BA53175 Z20VGVND 7,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53071N Z12-2
VND 4,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53050 UA32
VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23242 UA32
VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23266AA eUA32
VND 3,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53084A UA16
VND 2,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23064 PCM2
VND 12,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23073AA BRA2
VND 6,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53079A BPRAVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA00759AA BPRA2VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23254AA NPRAEVND 12,000,000
Alcatel-Lucent 3BA73012A VPM35VND 9,000,000
Alcatel-Lucent 3BA73006AA SPA3VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23225AB VPU6 VoiceMailVND 15,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23225AA VPU5 VoiceMailVND 9,000,000
Alcatel-Lucent 3BA53077AB VGVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53097 GPA1VND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23241AA GPA2VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53075AB SU-VGVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA53075AB SUVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA00759AA INT-IP3VND 19,000,000
Alcatel-Lucent 3BA00760AA INT-IP3 + ARMADAVND 27,000,000
Alcatel-Lucent 3BA23193AC INT-IP2VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23193AB INT-IPVND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23193AB INT-IPVND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23264AA GIP4-1VND 4,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23263AA GIP4-4VND 7,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23194AB GIP6VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23194AAB GIP6aVND 4,500,000
Alcatel-Lucent 3BA53118 INTOFVND 5,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23260AA INTOF2VND 7,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23138A LIOBVND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3ba23167aa LIOE-2VND 8,900,000
Alcatel-Lucent 3BA23137A LIOPVND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA23060 ECX1VND 8,500,000
Alcatel-Lucent 3BA53173AA DECT8VND 8,900,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm