Silicom BypassHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Silicom
Silicom PE2G2BPI80-SD Bypass Adapter
VND 3,500,000
Silicom PE2G4BPI80-SD Bypass Adapter
VND 4,200,000
Silicom PE2G4BPI35LA-SD Bypass Adapter
VND 5,200,000
Silicom PE2G4BPFI35A-SD Bypass Adapter


VND 11,500,000
Silicom PE210G2BPI40-T-SD Bypass Adapter
VND 9,200,000
Silicom PE210G2BPI9-SR-SD Bypass Adapter
VND 12,500,000
Silicom PE310G4BPI40-T-SD Bypass Adapter
VND 14,500,000
Silicom PE10G2DBI-SR-SD Content Director Adapter
VND 12,500,000
Silicom PE10G2DBI-LR-SD Content Director Adapter
VND 14,500,000
Silicom PE210G2DBI-SR-SD Content Director Adapter
VND 16,500,000
Silicom PE210G2DBI-LR-SD Content Director Adapter
VND 19,500,000

Hỏi thêm về sản phẩm