Dialogic FAX CardsHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Dialogic
Dialogic Brooktrout TR114+P4D Analog
VND 12,500,000
Dialogic Brooktrout TR1034+P2-1B ISDN
VND 5,500,000
Dialogic Brooktrout TR1034+P8H-E1-1N-R PCIe
VND 44,000,000
Dialogic Brooktrout TR1034+P10H-E1-1N-R PCI
VND 38,000.000
Dialogic Brooktrout TR1034+P30H-E1-1N-R PCI
VND 65,000.000

Hỏi thêm về sản phẩm