Sangoma Voice CardsHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Sangoma
Sangoma A102D Dual T1/E1 with Echo Cancellation
VND 14,000,000
Sangoma A104D 4 T1/E1 with Echo Cancellation
VND 24,000,000
Sangoma A104DE 4 T1/E1 with Echo Cancellation
VND 32,000,000
Sangoma A108E 8 T1/E1

VND 32,000,000
Digium Voice Cards
Digium TE412P 4 T1/E1/PRI PCIe Echo Cancellation
VND 19,000,000

Hỏi thêm về sản phẩm