Citrix MPX ADC Load BalancerHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Citrix
Citrix MPX 5500 Standard
VND 65,000,000
Citrix MPX 7500 Enterprise
VND 85,000,000
Citrix MPX 8200 Enterprise
VND 105,000,000
Citrix MPX 10500 Platium
VND 165,000,000
Citrix MPX 11500 Platium
VND 235,000,000
Citrix MPX 11515 Platium
VND 235,000,000
Citrix MPX 17500 Enterprise
VND 265,000,000
Citrix MPX 17550 Enterprise
VND 295,000,000
Citrix MPX 21500 Platium
VND 455,000,000
Citrix MPX 21550 Platium
VND 555,000,000
Citrix MPX 21550 Enterprise
VND 455,000,000
Citrix MPX 14060 Enterprise
VND 455,000,000
Citrix SDX 11500 Platium
VND 295,000,000
Citrix SDX 11515 Platium
VND 355,000,000
Citrix SDX 17550 Platium
VND 455,000,000
Citrix SDX 21550 Platium
VND 595,000,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm