Riverbed SteelFusionHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
SteelHead EXA-00560-B010 Model M
VND 45,000,000Xin liên hệ
$USD 12,500
SteelHead EXA-00560-B010 Model H
VND 54,000,000Xin liên hệ
$USD 14,500
SteelHead EXA-00760-B010 Model L
VND 59,000,000Xin liên hệ
$USD 16,000
SteelHead EXA-00760-B010 Model M
VND 66,000,000Xin liên hệ
$USD 18,000
SteelHead EXA-00760-B010 Model H
VND 77,000,000Xin liên hệ
$USD 24,000
SteelHead EXA-00760-B010 H Granite
VND 85,000,000Xin liên hệ
$USD 27,000
SteelHead EXA-01160-B035 H Granite
VND 137,000,000VND 326,000,000$USD 32,000
SteelHead EXA-01160-B025 VH
VND 149,000,000VND 396,000,000$USD 41,000
SteelHead EXA-01260-B085 VH4 G
VND 225,000,000VND 526,000,000$USD 49,000
SteelFusion Core GCA-02000-B010
VND 219,000,000VND 426,000,000$USD 32,000

Hỏi thêm về sản phẩm