Riverbed SteelHead CX 70 SeriesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
SteelHead CXA-00255-B020 Model M
VND 18,000,000VND 25,000,000$USD 5,000
SteelHead CXA-00570-B020 Model M
VND 29,000,000VND 75,000,000$USD 9,800
SteelHead CXA-00570-B020 Model H
VND 36,000,000VND 95,000,000$USD 12,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model L
VND 41,000,000VND 105,000,000$USD 14,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model M
VND 46,000,000VND 115,000,000$USD 16,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model H
VND 59,000,000VND 135,000,000$USD 20,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model L

VND 110,000,000VND 350,000,000$USD 29,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model M
VND 130,000,000VND 390,000,000$USD 35,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model H
VND 170,000,000VND 450,000,000$USD 39,000
SteelHead CXA-05070-B010 Model M
VND 220,000.000VND 620,000.000$USD 69,000
SteelHead CXA-05070-B010 Model H
VND 270,000,000VND 840,000,000$USD 99,000
SteelHead CXA-07070-B010 Model L
VND 350,000,000VND 950,000,000$USD 130,000,000
SteelHead CXA-07070-B020 Model M
VND 490,000,000VND 1,230,000,000$USD 160,000,000
SteelHead CXA-07070-B030 Model H
VND 990,000,000VND 1,900,000,000$USD 190,000,000

Riverbed SteelHead CX55 SeriesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá Riverbed
SteelHead CXA-00555-B020 Model M
VND 12,000,000VND 25,000,000$USD 6,500
SteelHead CXA-00755-B010 Model M
VND 16,000,000VND 34,000,000$USD 11,000
SteelHead CXA-00755-B020 Model H
VND 19,000,000VND 39,000,000$USD 15,000
SteelHead CXA-01555-B010 Model L
VND 84,000,000VND 169,000,000$USD 24,000
SteelHead CXA-01555-B010 Model M
VND 94,000,000VND 215,000,000$USD 27,000
SteelHead CXA-01555-B020 Model H
VND 135,000,000VND 255,000,000$USD 31,000
SteelHead CXA-05055-B010 Model M
VND 129,000,000VND 319,000,000$USD 58,000
SteelHead CXA-05055-B010 Model H
VND 169,000,000VND 405,000,000$USD 88,000
SteelHead CXA-07055-B010 Model L
VND 215,000,000VND 555,000,000$USD 110,000
SteelHead CXA-07055-B020 Model M
VND 269,000,000VND 695,000,000$USD 150,000
SteelHead CXA-07055-B030 Model H
VND 455,000,000VND 995,000,000$USD 190,000

Riverbed SteelFusionHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
SteelHead EXA-00560-B010 Model M
VND 45,000,000Xin liên hệ
$USD 12,500
SteelHead EXA-00560-B010 Model H
VND 54,000,000Xin liên hệ
$USD 14,500
SteelHead EXA-00760-B010 Model L
VND 59,000,000Xin liên hệ
$USD 16,000
SteelHead EXA-00760-B010 Model M
VND 66,000,000Xin liên hệ
$USD 18,000
SteelHead EXA-00760-B010 Model H
VND 77,000,000Xin liên hệ
$USD 24,000
SteelHead EXA-00760-B010 H Granite
VND 85,000,000Xin liên hệ
$USD 27,000
SteelHead EXA-01160-B035 H Granite
VND 137,000,000VND 326,000,000$USD 32,000
SteelHead EXA-01160-B025 VH
VND 149,000,000VND 396,000,000$USD 41,000
SteelHead EXA-01260-B085 VH4 G
VND 225,000,000VND 526,000,000$USD 49,000
SteelFusion Core GCA-02000-B010
VND 219,000,000VND 426,000,000$USD 32,000

Riverbed SteelCentral ControllerHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
Controller CMC-08150-Base 50
VND 125,000,000VND 225,000,000$USD 21,000
Controller CMC-08150-Base 150
VND 155,000,000VND 255,000,000$USD 24,000
Controller for Mobile SMC-08650-Base
VND 125,000,000VND 235,000,000$USD 21,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm