Juniper SRX Văn phòngHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Juniper
Juniper SRX 240H2 1.8Gbp
VND 15,500,000VND 19,500,000$USD 2900
Juniper SRX 650 7Gbps
VND 39,000,000VND 49,000,000$USD 9500
Juniper SRX Trung tâm
Hàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Juniper
Juniper SRX 1400 10Gpbs
VND 95,000,000VND 125,000,000$USD 31,000
Juniper SRX 3400 20Gpbs
VND 250,000,000VND 350,000,000$USD 65,000
Juniper SRX 3600 20Gbps
VND 285,000,000VND 385,000,000$USD 75,000
Juniper SRX 3600
2x SRX3K-EXTREME-LTU
VND 425,000,000VND 525,000,000$USD 155,000
Juniper SRX 3600
EXTREME-LTU + 25 LSYS
VND 425,000,000VND 525,000,000$USD 165,000