Juniper Mag Series
PCS 8.3R7.1
Hàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Pulse Secure
Juniper Mag2600
10 người dùng

VND 29,000,000VND 39,000,000$USD 4,500
Juniper Mag2600
20 người dùng

VND 39,000,000VND 49,000,000$USD 6,500
Juniper Mag2600
50 người dùng

VND 95,000,000VND 125,000,000$USD 9,500
Juniper Mag2600
100 người dùng

VND 139,000,000VND 169,000,000$USD 15,500
Juniper Mag4610
100 người dùng

VND 169,000,000VND 269,000,000$USD 18,500
Juniper Mag4610
250 người dùng

VND 257,000,000VND 357,000,000$USD 37,500
Juniper Mag4610
500 người dùng

VND 357,000,000VND 457,000,000$USD 49,500
Juniper Mag6610
500 người dùng

VND 357,000,000VND 557,000,000$USD 53,500
Juniper Mag6610
1000 người dùng

VND 451,000,000VND 651,000,000$USD 67,500
Juniper Mag6610
2000 người dùng

VND 657,000,000VND 857,000,000$USD 95,500
Juniper Mag6610
5000 người dùng

VND 797,000,000Xin liên hệ
$USD 145,500
Juniper Mag6611
25,000 người dùng


VND 997,000,000Xin liên hệ
$USD 395,500

 

Hỏi thêm về sản phẩm