Blue Coat PacketShaperHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Blue Coat
PS3500-L045M
VND 45,000,000Xin liên hệ
$USD 14,500
PS7500-L045M

VND 59,000,000Xin liên hệ
$USD 19,500
PS7500-L100M
VND 65,000,000Xin liên hệ
$USD 22,500
PS7500-L200M
VND 75,000,000Xin liên hệ
$USD 27,500
PS10000G-L200M-2000-SX

VND 85,000,000Xin liên hệ
$USD 29,500
PS10000G-L310M-2000-SX

VND 95,000,000Xin liên hệ
$USD 36,500
PS10000G-L622M-2000-SX

VND 125,000,000Xin liên hệ
$USD 42,500
PS10000G-L001G-2000-SX
VND 175,000,000Xin liên hệ
$USD 54,500
PS10000 no limit
VND 195,000,000Xin liên hệ
$USD 59,500
PS12000-L500M
VND 195,000,000Xin liên hệ
$USD 45,500

 

Hỏi thêm về sản phẩm