Blue Coat SG-Proxy SeriesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Blue Coat
Blue Coat SG210-20-PR
VND 41,000,000Xin liên hệ
$USD 7,000
Blue Coat SG510-10-PR
VND 71,000,000Xin liên hệ
$USD 15,000
Blue Coat SG600-35-PR
VND 191,000,000VND 291,000,000$USD 35,000
Blue Coat SG9000-20B-PR
VND 695,000,000Xin liên hệ
$USD 170,000
Blue coat SG-S500-20-PR
VND 1495,000,000Xin liên hệ
$USD 300,000

 

 

Hỏi thêm về sản phẩm