Riverbed SteelHead CX 70 SeriesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
SteelHead CXA-00255-B020 Model M
VND 18,000,000VND 25,000,000$USD 5,000
SteelHead CXA-00570-B020 Model M
VND 45,000,000VND 75,000,000$USD 9,800
SteelHead CXA-00570-B020 Model H
VND 65,000,000VND 95,000,000$USD 12,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model L
VND 75,000,000VND 105,000,000$USD 14,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model M
VND 85,000,000VND 115,000,000$USD 16,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model H
VND 105,000,000VND 135,000,000$USD 20,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model L

VND 160,000,000VND 350,000,000$USD 29,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model M
VND 210,000,000VND 390,000,000$USD 35,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model H
VND 260,000,000VND 450,000,000$USD 39,000
SteelHead CXA-05070-B010 Model M
VND 360,000.000VND 620,000.000$USD 69,000
SteelHead CXA-05070-B010 Model H
VND 450,000,000VND 840,000,000$USD 99,000
SteelHead CXA-07070-B010 Model L
VND 590,000,000VND 950,000,000$USD 130,000,000
SteelHead CXA-07070-B020 Model M
VND 690,000,000VND 1,230,000,000$USD 160,000,000
SteelHead CXA-07070-B030 Model H
VND 1,300,000,000VND 1,900,000,000$USD 190,000,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm