Riverbed SteelHead CX 70 SeriesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá gốc Riverbed
SteelHead CXA-00255-B020 Model M
VND 18,000,000VND 25,000,000$USD 5,000
SteelHead CXA-00570-B020 Model M
VND 29,000,000VND 75,000,000$USD 9,800
SteelHead CXA-00570-B020 Model H
VND 36,000,000VND 95,000,000$USD 12,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model L
VND 41,000,000VND 105,000,000$USD 14,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model M
VND 46,000,000VND 115,000,000$USD 16,000
SteelHead CXA-00770-B020 Model H
VND 59,000,000VND 135,000,000$USD 20,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model L

VND 110,000,000VND 350,000,000$USD 29,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model M
VND 130,000,000VND 390,000,000$USD 35,000
SteelHead CXA-03070-B010 Model H
VND 170,000,000VND 450,000,000$USD 39,000
SteelHead CXA-05070-B010 Model M
VND 220,000.000VND 620,000.000$USD 69,000
SteelHead CXA-05070-B010 Model H
VND 270,000,000VND 840,000,000$USD 99,000
SteelHead CXA-07070-B010 Model L
VND 350,000,000VND 950,000,000$USD 130,000,000
SteelHead CXA-07070-B020 Model M
VND 490,000,000VND 1,230,000,000$USD 160,000,000
SteelHead CXA-07070-B030 Model H
VND 990,000,000VND 1,900,000,000$USD 190,000,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm