Riverbed SteelHead CX55 SeriesHàng tân trang Mới- chưa sử dụng
Giá Riverbed
SteelHead CXA-00555-B020 Model M
VND 12,000,000VND 25,000,000$USD 6,500
SteelHead CXA-00755-B010 Model M
VND 16,000,000VND 34,000,000$USD 11,000
SteelHead CXA-00755-B020 Model H
VND 19,000,000VND 39,000,000$USD 15,000
SteelHead CXA-01555-B010 Model L
VND 84,000,000VND 169,000,000$USD 24,000
SteelHead CXA-01555-B010 Model M
VND 94,000,000VND 215,000,000$USD 27,000
SteelHead CXA-01555-B020 Model H
VND 135,000,000VND 255,000,000$USD 31,000
SteelHead CXA-05055-B010 Model M
VND 129,000,000VND 319,000,000$USD 58,000
SteelHead CXA-05055-B010 Model H
VND 169,000,000VND 405,000,000$USD 88,000
SteelHead CXA-07055-B010 Model L
VND 215,000,000VND 555,000,000$USD 110,000
SteelHead CXA-07055-B020 Model M
VND 269,000,000VND 695,000,000$USD 150,000
SteelHead CXA-07055-B030 Model H
VND 455,000,000VND 995,000,000$USD 190,000

 

Hỏi thêm về sản phẩm